Kahán Éva 1955. január 1-jén született Budapesten, polgári zsidó családban.

A budapesti Bezerédi utcai Általános Iskola elvégzése után – bátyját követve – középiskolai tanulmányait a Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakközépiskolában folytatta. Ennek az iskolának a szellemiségét olyan tanárok határozták meg, mint Ravasz Boriska, Bibó István özvegye, aki korábban itt tanított. Ennek a szellemiségnek nem kis szerepe volt abban, hogy a megszerzett érettségi után jelentkezett az ELTE Állam- és Jogtudományi Karára, ahol 1979-ben szerzett diplomát és doktori címet.

1974-ben férjhez ment. Házasságából két fia született. Szüleit korán elveszítette, így az egyetemi tanulmányokhoz szükséges anyagi fedezetet a család támogatása mellett korrepetálással biztosította.

Egyetemi tanulmányai idején különösen a kisebbségek és a nemzetiségek helyzetének jogi szabályozása, valamint a munkajog szakkérdései iránt érdeklődött. Témaválasztását már ekkor az a magas fokú szociális érzékenység befolyásolta, ami egész élete során jellemezte cselekedeteit. Diplomája megszerzése után a Művelt Nép Könyvterjesztő Vállalatnál helyezkedett el jogi előadóként. Itt főként polgári- és munkajogi perekkel foglalkozott, kollegáival jó viszonyban volt. A cégnél szerették és megbecsülték munkáját. Munkája mellett készült a szakvizsgája letételére. 1982-ben szerzett jogtanácsosi szakképesítést. 1986-tól a Csemege Kereskedelmi Vállalatnál főleg ingatlan- és munkajogi kérdésekkel foglalkozott.

1988-ban férjével és gyermekeivel Bécsbe költözött, ahol a család külkereskedelmi vállalkozásában nagy részt vállalt abban, hogy sikeresen meg tudják vetni lábukat az új körülmények között. Munkáján keresztül mindvégig fenntartotta kapcsolatát Magyarországgal. Miután ahogy ő mondta, “szeretem a jogászkodást”, nem kis erőfeszítéssel 2001-ben az összes vizsgát letette, sikeresen nosztrifikálta jogi diplomáját Bécsben. Ez megnyitotta az utat előtte ahhoz, hogy Ausztriában is jogászként dolgozhasson. Ez azonban nem adatott már meg neki, mert pár hónappal a sikeres nosztrifikáció után, 2002 elején súlyosan megbetegedett. Hihetetlen optimizmussal és élniakarással küzdött két és fél éven át a kórral, melyből sajnos nem sikerült meggyógyulnia.

2004 október 25-én hunyt el Bécsben.

Dr. Kahán Éva (1955-2004) jogász volt. Családja a második világháború zsidóüldözései idején Magyarországon közvetlenül is megtapasztalta, hogy „az emberi jogok el nem ismerése és semmibevevése az emberiség lelkiismeretét fellázító barbár cselekményekhez vezetett.” *  E tapasztalatok is hozzájárultak ahhoz, hogy Dr. Kahán Éva élete és munkássága során alapvető fontosságot tulajdonított a jog uralmának, az emberi-, kisebbségi- és szabadságjogok védelmének. Hitt abban, hogy a tanulás és a felvilágosult tudás jelenti a legfőbb biztosítékot ahhoz, hogy az ember képes legyen megvédeni magát, családját, közösségét és kiteljesíthesse életét. Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata szerint „a felsőbb tanulmányokra való felvételnek mindenki előtt – érdeméhez képest – egyenlő feltételek mellett nyitva kell állnia.” ** A Dr. Kahán Éva Alapítvány a hátrányos helyzetű kisebbségi (elsősorban roma) joghallgató fiatalok támogatásához és tanulási lehetőségeik megteremtéséhez kíván hozzájárulni.

Ma Magyarországon minimális tanulmányi feltételek teljesítése és jelentős tandíj fizetése mellett bárki tanulhat jogi egyetemen. Tandíjmentességre azonban főként állami finanszírozás mellett van lehetőség, amit az egész országban évente néhány tíz diák nyerhet el. A magas tandíj és a sok éves képzés idején a megélhetési költségek biztosítása szinte megoldhatatlan nehézségeket okoz a hátrányos helyzetű családokból származó fiataloknak. Emiatt az elmúlt években jelentősen csökkent az ilyen csoportokból jogi egyetemre jelentkező hallgatók száma. A Dr. Kahán Éva Alapítvány saját lehetőségein belül ezen próbál segíteni azzal, hogy hátrányos helyzetű kisebbségi (elősorban roma) joghallgató fiataloknak megfelelő tanulmányi eredmény teljesítése mellett, tanulmányuk egész ideje alatt, folyamatos tandíj és ösztöndíj támogatást nyújt.

Az Alapítványt Dr. Kahán Éva családtagjai hozták létre és tartják fenn adózott magánvagyonukból, állami vagy bármilyen egyéb közösségi forrásból származó támogatás nélkül. Az Alapítvány az általa fontosnak tartott és egész életében képviselt értékek támogatásával állít emléket Dr. Kahán Évának.

*  Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata. Bevezető.
**  Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata. 26. Cikk